Tiềm năng đầu tư tại Botswana, Nam Phi

Tiềm năng đầu tư tại Botswana, Nam Phi

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang thúc đẩy nhiều chương trình tìm hiểu, xúc tiến đầu tư với thị trường các nước Nam Phi, trong đó có Botswana.