Dự luật có tên rất dài

Dự luật có tên rất dài

Dài tới 71 chữ, đó là dự luật “sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại một số luật.