TP Hà Nội phê duyệt danh mục 236 đồ án quy hoạch đô thị

TP Hà Nội phê duyệt danh mục 236 đồ án quy hoạch đô thị

chủ toạ UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành hình định số 837/QĐ-UBND ưng chuẩn danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố.

Mục lục

Theo đó, danh mục kế hoạch lập các quy hoạch tỉnh thành, quy hoạch xây dựng tuổi 2021 – 2025 gồm 236 đồ án, nhóm đồ án cụ thể gồm: 1 đồ án quy hoạch chung thị thành; 4 đồ án quy hoạch phân khu thành phố; 146 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết thành phố; 34 đồ án thiết kế thành thị riêng; 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện;

18 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; 10 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng; 2 nhóm đồ án quy hoạch nông thôn; 2 nhóm đồ án quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị và 5 nhóm đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Việc xây dựng danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tuổi 2021 – 2025 như trên gắn liền với bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công. song song nối cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, duyệt xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch sẽ phủ kín quy hoạch theo trật tự, tầng bậc tại các khu vực ổn định.

quy-hoach-do-thi-ha-noi-1646901849.jpg
Ảnh: minh họa

Từ đó, Thủ đô Hà Nội xác định các đồ án trọng điểm, hợp thực hành năm 2021 – 2022 phục vụ yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp và đầu tư xây dựng, hoàn thành đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch chung thị thành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền duyệt y.

UBND TP Hà Nội đề nghị các loại hình quy hoạch, quy chế trong kế hoạch phải hạp với bổn phận tổ chức lập, giám định và thẩm quyền ưng chuẩn quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc; ăn nhập với đề nghị quản lý quy hoạch kiến trúc của thị thành.

Việc tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc theo tầng bậc cũng phải phù hợp với đề nghị, quy định của các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn có can hệ.

Các loại hình quy hoạch bảo đảm không chồng lấn ranh giới, trùng khối lượng đồ án đề xuất với đồ án được giao từ năm 2020 trở về trước; nâng cao tính khả thi, hà tằn hà tiện kinh phí, phát huy hiệu quả của đồ án sau khi ưng chuẩn. Các đồ án cùng tỷ lệ, cấp độ, đang trong thời đoạn nghiên cứu hoặc đã được cấp thẩm quyền duyệt phải được cập nhật, lồng ghép, tính hạnh để giảm trừ tổn phí theo quy định, thích hợp với thực tiễn.

UBND TP Hà Nội thống nhất nguồn vốn lập quy hoạch gắn với bổn phận tổ chức lập quy hoạch; không sử dụng vốn ngân sách cho các quy hoạch xây dựng, quy hoạch thành thị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

Các đơn vị được giao thực hành quy hoạch, thiết kế thị thành từ năm 2020 trở về trước phải tập kết hoàn tất dứt điểm, trình cấp thẩm quyền duyệt y các quy hoạch được giao. Việc coi xét tổ chức lập các quy hoạch trong thiết kế này phải được xem xét khả năng thực hiện của đơn vị được giao tổ chức lập.

Trước đó, ngày 7/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 313/QĐ-TTg duyệt y nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch Thủ đô Hà Nội có tổng diện tích thiên nhiên là 3.358,6km2. Quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải bộc lộ được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; tận dụng tối đa lợi thế phát triển từ các dự án kết cấu hạ tầng động lực về liên lạc, du lịch, dịch vụ đã có và đang nghiên cứu đầu tư. Tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa cốt vào nguồn nhân công chất lượng cao, nhân tố đổi mới sáng tạo, áp dụng các thành quả của cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.